Home

Weigeren

  • Eens een capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.  Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringsdocument en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister ingeschreven.   Dit inschrijvingsregister valt weg op de 5de schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.  Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de eerste schooldag van september volgend op het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.

 

  • Bij inschrijving van een kind, met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs (uitgezonderd type 8), zal de school haar draagkracht bekijken.  De school zal onderzoeken of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op vlak van onderwijs, therapie en verzorging.  Het onderzoek in overleg met de ouders, het CLB en het schoolteam kan enkele weken duren.  Na dit onderzoek wordt de beslissing aangetekend of tegen afgiftebewijs binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd.  De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur.  Bij weigering neemt het Lokaal Overlgeplatform of de door de regering aangeduide personen contact op met de ouders en wordt er gezocht naar een oplossing.  Een klachtenprocedure bij de Commisssie inzake Leerlingenrechten is mogelijk.